Jak zapewnić dobre warunki BHP pracownikom, aby zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy? Jaką dokumentację należy prowadzić, aby nie obawiać się kontroli Inspekcji pracy? Przeczytajcie.

  • Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy wszystkim pracownikom, w tym odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, oświetlenie.
  • Właściciel zakładu pracy powinien zapewnić pracownikom środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi. 
  • Pracodawca przydziela pracownikom w zależności od rodzaju pracy środki ochrony indywidualnej, np. kaski, rękawice ochronne, słuchawki i okulary ochronne, kamizelki odblaskowe, a także buty i odzież roboczą.
  • Przedsiębiorca organizuje szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe nowych pracowników. Przed rozpoczęciem pracy nowy pracownik powinien być przeszkolony albo przez zakładowego BHP-owca (w dużych firmach) albo przez przełożonego, który sam wcześniej ukończył szkolenie BHP dla osób zarządzających kadrą.
    Formularze szkoleń wstępnych można pobrać na stronie druki.gofin.pl a następnie wydrukować i wypełnić.
  • Pracodawca organizuje szkolenia okresowe z zakresu BHP: dla pracowników na stanowiskach robotniczych co 3 lata, na stanowiskach biurowych co 5 lat. Szkolenia dla osób na stanowiskach kierowniczych co 5 lat. Data ważności szkoleń jest zwykle określona na zaświadczeniu o odbytym szkoleniu. Pracownicy z kolei mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach, a podczas pracy zachowywać środki ostrożności i stosować środki ochrony indywidualnej. Powiadamiać przełożonych o dostrzeżonych usterkach i awariach maszyn.
  • Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być sprawne, posiadać potrzebne osłony bezpieczeństwa oraz okresowe przeglądy i konserwacje techniczne, w tym również wymagane przepisami decyzje Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyny do użytkowania (wymagane dla wózków widłowych, suwnic i wind osobowo-towarowych).

BHP w firmie – jak prowadzić dokumentację?

Zaświadczenia o szkoleniach BHP wstępnych i okresowych należy przechowywać w aktach osobowych pracowników. 

Przepisy prawne wymagają także prowadzenia w firmach takich dokumentów jak: ocena ryzyka zawodowego oraz karta ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w zakładzie. Ocena ryzyka to dokument zawierający rzetelną analizę czynników, które na danym stanowisku pracy tworzą zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika. Powinni się z nimi zapoznać wszyscy zatrudnieni na opisanym stanowisku pracy. Zapoznanie się z czynnikami zagrożenia pracownik poświadcza własnoręcznym podpisem w karcie ryzyka zawodowego. 

Przydział odzieży roboczej i pozostałych środków ochronnych należy zarejestrować w kartach przydziału indywidualnych środków ochrony. (druk karty do pobrania). Każdy pracownik kwituje odbiór własnoręcznym podpisem.

Bardzo ważna jest dokumentacja wypadkowa, czyli rejestr wypadków zaistniałych w zakładzie. Są to protokoły powypadkowe, sporządzone przez specjalistę z zakresu BHP, zeznania poszkodowanych i świadków.

W zakładzie powinny być przechowywane protokoły odbioru budynków, protokoły przeglądów instalacji (gazociągu, wentylacyjna, elektryczna itp.) oraz protokoły pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (tzw. badania środowiskowe). 

Wszystkie te liczne obowiązki mają za zadanie zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym pracowników. Zdrowie pracowników i bezpieczne warunki pracy są rzeczywiście najważniejsze. W praktyce wywiązanie się z obowiązków chroni też przed mandatami Inspekcji Pracy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *